card

DUE DILIGENCE ENVIRONMENTAL MONITORING

DUE DILIGENCE  ENVIRONMENTAL MONITORING

We have an approved and a detailed Environmental Impact Assessment conduct by an professional organization every 5 years and their conclusion has continuously been as “low risk”. In addition, the Environmental Management Plan (EMP) of the Orkhon Aimag Working Group on “Assessment and Evaluation of Natural Resource Use and Rehabilitation” is assessed as “meeting its performance targets”.

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Бид хариуцлагатай уул уурхайг дэмжин үйлдвэрлэлийн явцад үүссэн хог хаягдлыг ангилах, устгах чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл бүхий “Цэцүүх трейд” ХХК, “Ногоон ариусгал” ХХК болон “Монпити ойл” ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан хог хаягдлын менежмент, зэрэг олон талт ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.


 ГАДААД БОЛО ДОТООД ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГ


Хүсэлт илгээх